DC Profil - Ing. Petr Falek - DesignCAD

Ing. Petr Falek - DesignCAD
Přejít na obsah

DC Profil

Nadstavby
Datum poslední editace této stránky: 7.12.2019

nadstavba DCADu pro podporu projekčních prací v pozemním stavitelství

CENA | 4.980 bez DPH (6.026 včetně DPH)
AKČNÍ SLEVA 1000 Kč bez DPH z uvedené ceny se projeví až na objednávce (možné pouze při objednání DC + nadstavby)

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU
DC Profil je program pro tvorbu podélného profilu návrhů podzemního vedení inženýrských sítí. Je integrován do prostředí programů DesignCAD (od verze DC2000) funguje pouze ve spolupráci s ním. Program značně usnadňuje vytvoření podélného profilu. Při projektování do mapového podkladu v některém z běžných CAD systémů (DesignCAD, AutoCAD, MicroStation) zcela eliminuje práci s fyzickou papírovou mapou, ruční odměřování vzdáleností, ruční interpolaci výšek a především vlastní rýsování. Projektantovi ponechává tvůrčí činnost a vykoná za něj rutinní práci spojenou s kreslením ať už ručním, nebo za pomoci CADu.

OBJEDNÁVKA:

Zobrazit košík >> zde

Vložit do košíku
>> zde

Přejít na c
eník >> zde

Vyplnit formulář
>> zde

Napsat
E-mail >> zde

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU

Program DC Profil se ovládá z prostředí DesignCADu tlačítky panelu nástrojů DCProfil, jehož instalace do prostředí je popsána níže.

POSTUP TVORBY PODÉLNÉHO PROFILU
Proces tvorby podélného profilu s využitím programu DC Profil je rozdělen do tří základních kroků jimž předchází návrh trasy nového vedení do mapového podkladu v digitální formě (nejlépe přímo v DesignCADu). Před spuštěním první fáze tvorby profilu je nutné mít v DesignCADu otevřen výkres s mapovým podkladem se zakresleným návrhem vedení.

Stručné shrnutí jednotlivých kroků: (Podrobný popis funkcí naleznete níže)

1. Odsunutí lomových a podrobných bodů
Pro vykreslení profilu je třeba definovat průběh trasy navrhovaného vedení. Uživatel po spuštění funkce "Odsouvání" pouze označuje myší nejdříve lomové body trasy, a pak zadává na klávesnici jejich nadmořské výšky. Dále stejným způsobem označí polohu a zadá výšky bodů podrobných, nacházejících se v přímých úsecích mezi body lomovými. Protože u označeného bodu je málokdy přímo známa výška, je možné jeho výšku v průběhu odsouvání automaticky bez ručního počítání dointerpolovat.

2. Vykreslení profilu terénu
Funkce "Vykreslení" nabízí částečně interaktivní volbu počtu výkresů, do nichž může být profil rozdělen, a volbu jejich délek a výšek. To umožňuje optimalizaci vykreslení profilu vzhledem k možnému omezení maximální délky výkresu a vzhledem k jeho přehlednosti výkresu závislé na počtu změn srovnávacích rovin. Funkce po zadání všech nutných parametrů vykreslí podélný profil terénu se všemi náležitostmi (tabulky pro popis trasy, popis výkresu, rozpiska firmy, ...) přímo jako soubor DesignCADu.

Do takto vytvořeného podélného profilu terénu projektant navrhne vedení trasy s pomocí všech dostupných prostředků DesignCADu.

3. Doplňování hodnot

Do výkresu je nutno doplnit prozatím chybějící kóty dna potrubí a dna výkopů a vyplnit tabulky s údaji o parcelách, KÚ, materiálech, sklonech apod. To je usnadněno funkcí "Doplnění", která po označení bodů a při vyplňování tabulek ještě  po zadání hodnot umístí text na příslušné místo ve výkrese. Tato funkce umožňuje i doplnění při odsouvání zapomenutých podrobných bodů terénu.

Po dokončení těchto tří kroků a doplnění mapových značek je podélný profil hotov a připraven k vykreslení na plotru.

POPIS PANELU NÁSTROJŮ DC Profil
Panel nástrojů DC Profil je tvořen čtyřmi tlačítky spouštějícími tři výše popsané základní funkce programu a doplňkovou funkci samostatné interpolace. Funkce jsou na panelu poskládány zleva doprava v pořadí: "Odsouvání", "Vykreslení", "Doplnění", "Interpolace".

K programu DC Profil nabízíme ještě tyto položky:

DC Axis = pro tvorbu obecného podélného profilu návrhů podzemního vedení >> zde
DC Zdravotní instalace = parametrické kreslení vnitřích sítí vody a kanalizace >> zde

DCk
RÁMEČKY a RAZÍTKA = knihovna rámečků + automaticky vyplněné razítko  >> zde
DCk ČÁRY - SÍTĚ a OPLOCENÍ = knihovna čar pro DesignCAD dle našich zvyklostí >> zde

Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek | mobil +420 602 148 754 | e-mail falek@designcad.cz
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek, Engineering Service |
Copyright © 2016 | Ing. Petr Falek
Návrat na obsah